Algemene voorwaarden

Ambien Sleeping Pill Online De domeinnaam voetbalticketxpert.nl is onderdeel van de organisatie VoetbalreizenXL te Volendam. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van voetbalticketxpert.nl zijn de algemene voorwaarden van VoetbalreizenXL van toepassing.

Algemene voorwaarden VoetbalreizenXL

Algemene voorwaarden VoetbalreizenXL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder KvK-nummer 76484211.

https://www.magiciansgallery.com/2024/06/buy-zolpidem-online-from-canada Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen welke VoetbalreizenXL doet en op alle tussen VoetbalreizenXL en de opdrachtgever gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien VoetbalreizenXL zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.
 3. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door VoetbalreizenXL niet geaccepteerd en wijst VoetbalreizenXL uitdrukkelijk van de hand, tenzij VoetbalreizenXL uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in de voorwaarden van VoetbalreizenXL.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen en offertes van VoetbalreizenXL, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevat voor aanvaarding.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VoetbalreizenXL opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop VoetbalreizenXL haar aanbieding baseert.
 3. In geval van een kennelijke vergissing of verschrijving is VoetbalreizenXL niet gehouden aan de offerte. VoetbalreizenXL is eveneens niet gehouden aan de offerte indien het product of de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VoetbalreizenXL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Ambien Buy Uk Artikel 3 – DEFINITIES
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisovereenkomst: De overeenkomst waarbij VoetbalreizenXL zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van: een door VoetbalreizenXL van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de navolgende diensten omvat:

 • vervoer;
 • verblijf;
 • een ander niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, deel uitmakend van de reis;

Reissom: Het (totaal-)bedrag dat in rekening is of zal worden gebracht aan opdrachtgever. Opdrachtgever: De opdrachtgever of indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 van deze voorwaarden, de vervangende opdrachtgever.

Zolpidem Cheap Boekingskantoor: Het bedrijf dat tussen de opdrachtgever en VoetbalreizenXL bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

https://forumlenteng.org/ambien-online-overnight-delivery Gewichtige omstandigheden: Omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van VoetbalreizenXL aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Vertegenwoordiger (van VoetbalreizenXL): Chauffeur, medewerk(st)er, host(ess), agent, hotelier, enz..

https://makeitagarden.com/order-zolpidem-tartrate Toegangsbewijs: Een bewijs dat toegang geeft tot het bijwonen van een geheel evenement of een gedeelte daarvan.

Evenement: Een gebeurtenis of festiviteit zoals omschreven en/of bedoeld op de orderbevestiging of factuur.

https://creightondev.com/2024/06/24/cheapest-ambien-online Organisator: De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;

https://arkipel.org/can-you-buy-zolpidem-in-mexico https://starbrighttraininginstitute.com/order-zolpidem-tartrate Artikel 4 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

 1. Er kan derhalve sprake zijn van een reisovereenkomst indien er aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Er kan derhalve ook sprake zijn van een algemene overeenkomst voor de koop van losse tickets. Ingeval van losse tickets wordt er derhalve geen reisovereenkomst gesloten.
 2. VoetbalreizenXL treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) losse tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en organisator.
 3. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van VoetbalreizenXL. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
 4. Indien de overeenkomst direct tussen de opdrachtgever en VoetbalreizenXL tot stand is gekomen, zal de schriftelijke bevestiging van VoetbalreizenXL aan de opdrachtgever als de schriftelijke weergave van de overeenkomst gelden. Mocht deze schriftelijke weergave niet overeenkomen met hetgeen door de opdrachtgever is opgegeven, dan heeft de opdrachtgever gedurende 5 kalenderdagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
 5. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.
 6. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van VoetbalreizenXL binden VoetbalreizenXL niet.
 7. Indien in een publicatie van VoetbalreizenXL een reis wordt aangeboden waarin tevens vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek zullen worden vermeld in de reisbescheiden van VoetbalreizenXL.
 8. VoetbalreizenXL draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven.

https://medcardnow.com/buy-ambien-europe https://medcardnow.com/is-buying-ambien-online-illegal Artikel 5 – UITVOERING VAN DE REIS

 1. VoetbalreizenXL is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.
 2. De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van VoetbalreizenXL en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte opdrachtgever. Iedere opdrachtgever dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleider van VoetbalreizenXL of diens vertegenwoordiger ter plekke te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 3. De opdrachtgever, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor (in sterke mate) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VoetbalreizenXL van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van VoetbalreizenXL in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 4. De opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan VoetbalreizenXL of diens vertegenwoordiger ter plekke.
 5. Indien de opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is VoetbalreizenXL gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

https://medcardnow.com/buy-zolpidem-from-canada https://vita.com.bo/ambien-online-reviews Artikel 6 – INFORMATIE

 1. Op tijdig verzoek van de opdrachtgever zal VoetbalreizenXL ervoor zorg dragen dat de opdrachtgever bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, toeristenkaarten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg. VoetbalreizenXL zal dan deze informatie verstrekken op het aan haar door de opdrachtgever opgegeven woon- of verblijfadres.
 2. VoetbalreizenXL verstrekt de opdrachtgever tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering.
 3. Onverminderd het voorgaande heeft de opdrachtgever zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

Online Ambien Prescription Artikel 7 – REISBESCHEIDEN

 1. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk vijf kalenderdagen voor de dag van vertrek de opdrachtgever ter hand worden gesteld, althans worden toegezonden, tenzij dit redelijkerwijs van VoetbalreizenXL niet kan worden gevergd. Indien de opdrachtgever uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt de opdrachtgever dit per ommegaande bij de opdrachtgever of het boekingskantoor.
 2. De opdrachtgever dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en, indien sprake is van het huren van een auto of ander voertuig, rijbewijs. De opdrachtgever is hiervoor derhalve zelf verantwoordelijk.
 3. Indien de opdrachtgever de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij VoetbalreizenXL heeft toegezegd voor dat document te zullen zorg dragen en het ontbreken daarvan ook aan haar, VoetbalreizenXL, kan worden toegerekend.
 4. Persoonsgegevens moeten door de klant duidelijk en correct worden weergegeven. Wanneer dit niet het geval is zijn de eventuele wijzigingskosten voor de klant.

Buy Zolpidem Canada Buy Ambien Overnight Delivery Artikel 8 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek kan de opdrachtgever schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
 2. VoetbalreizenXL deelt de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever, mede of VoetbalreizenXL met de verzochte wijziging akkoord gaat. Wanneer niet binnen de gestelde termijn van 3 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door VoetbalreizenXL, wordt verondersteld dat VoetbalreizenXL niet akkoord gaat met de gevraagde wijziging(en). De eventueel verbonden kosten aan de toegestane wijzigingen worden opdrachtgever dan (alsnog) berekend, met welke kosten opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord gaat.
 3. Indien de opdrachtgever het verzoek tot wijziging, ondanks afwijzing van dat verzoek door VoetbalreizenXL handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Buy Zolpidem Online Eu https://starbrighttraininginstitute.com/buy-ambien-cr-12-5mg-online Artikel 9 – WIJZIGINGEN DOOR VOETBALREIZENXL

 1. VoetbalreizenXL kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de opdrachtgever onverwijld meedeelt. De opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 2. VoetbalreizenXL kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de opdrachtgever onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De opdrachtgever kan deze wijziging afwijzen.
 3. VoetbalreizenXL kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft VoetbalreizenXL aan op welke wijze de verhoging is berekend. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen.
 4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van VoetbalreizenXL en ook daadwerkelijk betaald is, zal VoetbalreizenXL – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
 5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet VoetbalreizenXL onverwijld de opdrachtgever indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
 6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan VoetbalreizenXL de reisovereenkomst opzeggen. De opdrachtgever heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de opdrachtgever ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
 7. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan VoetbalreizenXL kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van VoetbalreizenXL;
  b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever;
  c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de opdrachtgever noch aan VoetbalreizenXL kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 8. VoetbalreizenXL is verplicht de opdrachtgever te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van opdrachtgevers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal VoetbalreizenXL zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

https://www.club-italia.com/2024/06/can-you-buy-ambien-online-legally Cheap Ambien From India Artikel 10 – INDEPLAATSSTELLING

 1. Indien één of een deel van de aangemelde opdrachtgever(s) verhinderd is of zijn aan de reis deel te nemen, heeft (hebben) deze opdrachtgever(s) de keuze: – Ofwel VoetbalreizenXL te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen aangedragen door de opdrachtgever), die zelf nog geen opdrachtgever(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de opdrachtgever(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen. – Ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren. Deze vervangende persoon of personen dienen door de reeds bekende opdrachtgever te worden aangemeld.
 2. De in het vorige artikellid bedoelde vervanging van de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:
  a. De vervangende opdrachtgever voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
  b. De opdrachtgever dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij VoetbalreizenXL dan wel in ieder geval zo tijdig dat VoetbalreizenXL nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden.
  c. Een deugdelijke uitvoering van de reis zich niet tegen een dergelijke vervanging verzet.
  d. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen de indeplaatsstelling.

Artikel 11 – ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien u de reis annuleert, blijft de opdrachtgever de volledige reissom aan VoetbalreizenXL verschuldigd. Indien het voor VoetbalreizenXL echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat VoetbalreizenXL de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal VoetbalreizenXL de reissom voor zover mogelijk aan u restitueren, onder aftrek van de kosten die VoetbalreizenXL heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk.
 2. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen u een annulering schriftelijk (per e-mail) door te geven. We zullen binnen twee werkdagen reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.
 3. De datum van ontvangst door VoetbalreizenXL van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum.
 4. De werkdagen en kantooruren van VoetbalreizenXL zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. E-mail- of andere berichten, die worden ontvangen bij VoetbalreizenXL gedurende de tijd dat het kantoor van VoetbalreizenXL is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende.
 5. Zie in het kader van annulering eveneens artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

https://forumlenteng.org/cheap-zolpidem-online https://www.magiciansgallery.com/2024/06/buy-ambien-next-day-delivery Artikel 12 – ANNULERING DOOR VOETBALREIZENXL

 1. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige reissom op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft VoetbalreizenXL het recht de reis met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van VoetbalreizenXL op de volledige betaling van de reissom door de opdrachtgever.
 2. VoetbalreizenXL kan de reisovereenkomst voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang.
 3. VoetbalreizenXL heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal opdrachtgevers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal opdrachtgevers voor bedoelde reis. VoetbalreizenXL zal dan aan opdrachtgever het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Op enige (schade-)vergoeding zal opdrachtgever geen recht kunnen laten gelden.
 4. VoetbalreizenXL heeft vanwege een fluctuerende beschikbaarheid van wedstrijdtickets het recht om een geboekt arrangement tot 3 weken voor vertrek te annuleren. De wederpartij kan vervolgens kiezen tussen een volledige restitutie of een switch naar een andere wedstrijd met eventuele bijbetaling of restitutie. VoetbalreizenXL is niet verantwoordelijk voor externe kosten die zijn gemaakt met betrekking tot het arrangement.

Buy Ambien American Express https://www.club-italia.com/2024/06/order-ambien-from-canada Artikel 13 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW wordt uitgesloten van het herroepingsrecht. De opdrachtgever kan derhalve geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Eveneens wordt het herroepingsrecht van de opdrachtgever op de overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten. Dit heeft derhalve betrekking op de losse tickets. De bedenktijd van 14 dagen waarbij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan worden ontbonden geldt derhalve niet. Losse tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de losse tickets.

https://www.magiciansgallery.com/2024/06/purchasing-ambien-in-mexico https://exitoffroad.com/cheapest-generic-ambien-online Artikel 14 – OVERMACHT

 1. VoetbalreizenXL schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.
 2. Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van VoetbalreizenXL is die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van VoetbalreizenXL kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens VoetbalreizenXL door de door deze ingeschakelde derden, van wie VoetbalreizenXL in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.
 3. Indien VoetbalreizenXL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is VoetbalreizenXL gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 – HULPVERLENING

 1. 1. VoetbalreizenXL heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende opdrachtgever naar haar beste kunnen te helpen.
  2. Eventueel in verband met lid 1 te maken kosten zullen door opdrachtgever aanstonds worden vergoed aan VoetbalreizenXL.

Order Ambien Online Mastercard https://makeitagarden.com/zolpidem-tartrate-10-mg-online Artikel 16 – REISSOM

 1. De gepubliceerde reissom geldt per opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.
 2. Prijsopgaven van de reissom worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Prijsopgaven van de reissom zijn er tevens op gebaseerd dat VoetbalreizenXL de reisovereenkomst kan uitvoeren zonder enige stagnatie.
 3. Indien één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder meer de lonen, sociale- en overheidslasten, tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaat, ook al was deze verhoging voorzienbaar, is VoetbalreizenXL gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
 4. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de eventueel verschuldigde B(elasting) T(oegevoegde) W(aarde), doch exclusief elke overige heffing vermeld.
 5. Al onze genoemde prijzen zijn inclusief service-, verzend- en administratiekosten. Onder service-, verzend- en administratiekosten vallen alle kosten die worden gemaakt om de aanvraag vanuit de klant om te zetten naar een unieke voetbalervaring. De prijs welke in sommige gevallen vermeld staat op de ticket kan hierdoor afwijken van hetgeen dat u bij ons betaald heeft.

Artikel 17 – BETALING

 1. Na de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de opdrachtgever het door of namens VoetbalreizenXL in rekening gebrachte binnen de op de factuur/bevestiging vermelde betalingstermijn aan VoetbalreizenXL te voldoen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij VoetbalreizenXL een doorslaggevende factor is of zal zijn.
 2. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens VoetbalreizenXL heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is de opdrachtgever gehouden om aan VoetbalreizenXL de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van VoetbalreizenXL, onverminderd het recht van VoetbalreizenXL om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. De opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van VoetbalreizenXL. De buitengerechtelijke kosten die de opdrachtgever dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Niet tijdige betaling door opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat een overeenkomst met onmiddellijke ingang door VoetbalreizenXL niet kan worden gegarandeerd.
 4. Bij niet tijdige betaling kan VoetbalreizenXL de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat VoetbalreizenXL daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.
 5. Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

Buy Ambien Prescription Online Artikel 18 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien VoetbalreizenXL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. VoetbalreizenXL is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan een of meer opdrachtgever(s) of een of meer medeopdrachtgevers(s).
 3. VoetbalreizenXL is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van VoetbalreizenXL jegens haar opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van artikel 17.3 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van VoetbalreizenXL voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag van EURO 450,00 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als een gebeurtenis.
 5. VoetbalreizenXL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van VoetbalreizenXL.
 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van VoetbalreizenXL gelden ook ten behoeve van werknemers van VoetbalreizenXL, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 7. Wanneer opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is VoetbalreizenXL gevrijwaard van claims in dezen. Tevens stelt de opdrachtgever VoetbalreizenXL schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor VoetbalreizenXL kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van opdrachtgever komen.
 8. Wanneer de opdrachtgever de berekende reissom of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan VoetbalreizenXL, kan de opdrachtgever – ingeval van schade of verwijtbaar ongerief – geen enkel recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.
 9. Het uitvallen of verminderen van voorzieningen, welke VoetbalreizenXL niet kan beïnvloeden, mag en kan VoetbalreizenXL niet worden verweten en van enige schadeloosstelling kan dan ook geen sprake zijn.
 10. Wanneer opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, welke schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kunnen door VoetbalreizenXL met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens VoetbalreizenXL kan in casu geen sprake zijn.
 11. VoetbalreizenXL is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals, maar niet beperkt tot, agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de wederpartij. Als u wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de wederpartij. VoetbalreizenXL verleent in deze gevallen geen restitutie aan de wederpartij.
 12. Indien de opdrachtgever een losse ticket heeft gekocht voor een wedstijd via VoetbalreizenXL en er doen zich omstandigheden voor waardoor de opdrachtgever niet in het stadion komt, dan is VoetbalreizenXL voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk. Bij deze eventuele schade kan gedacht worden aan de vlucht naar de plaats van het stadion en een hotelovernachting.

https://medcardnow.com/cheap-ambien-online-overnight-delivery Artikel 19 – ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

 1. Een door de opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst, als bedoeld in artikel 5, lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van VoetbalreizenXL kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal – indien opdrachtgever inderdaad heeft geconstateerd dat sprake is van een onvolkomenheid of klacht – ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt verholpen. Mocht de geconstateerde onvolkomenheid volgens de opdrachtgever niet naar tevredenheid – alle redelijkheid daarbij in acht nemende – zijn opgelost, kan de opdrachtgever – wanneer een en ander schade heeft veroorzaakt bij opdrachtgever – een schriftelijke klacht indienen en wel uitsluitend binnen 1 (één) maand nadat het evenement, waarop zulks betrekking heeft, heeft plaatsgevonden. De uitsluitend schriftelijke klacht dient opdrachtgever te zenden aan: VoetbalreizenXL klachten, Veengang 1, 8431 NJ, Oosterwolde
 2. Aangezien VoetbalreizenXL dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.
 3. Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn.

https://forumlenteng.org/buy-ambien-online-mexico Artikel 20 – CLUBCARDS

 1. Indien tickets bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na terugkomst per omgaande worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de contractsluitende partij.
 2. Clubcards dienen te alle tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de contractsluitende partij aan VoetbalreizenXL.
 3. VoetbalreizenXL maakt voor de wedstrijdkaarten in veel gevallen gebruik van seizoen/membercards. De reden hiervoor is dat we u met deze seizoen/membercards de best mogelijke zitplaatsen kunnen aanbieden. Veel clubs geven zelfs geen papierenkaarten meer uit en werken alleen nog met seizoen/membercards. Deze seizoen/membercards dient u na de wedstrijd weer in te leveren bij de receptie van uw hotel of terug te sturen naar VoetbalreizenXL of de leverancier. U krijgt bij de levering van de kaarten altijd een instructie bijgevoegd met wat u moet doen met de kaarten na de wedstrijd.

Ambien Sale Online Cheap Artikel 21 – SPEELDATA & TIJDEN

 1. U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door VoetbalreizenXL. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de consument onverwijld te melden aan VoetbalreizenXL.
 2. De speeldata staat niet vast en kan nog gewijzigd worden. VoetbalreizenXL informeert de opdrachtgever en geeft een indicatie van de speeldatum. Zodra de speeldatum vaststaat bericht VoetbalreizenXL dit per ommegaande mede aan de opdrachtgever. VoetbalreizenXL kan niet gehouden worden aan de gegeven datum als indicatie, het betreft slechts een indicatie en kan derhalve worden gewijzigd. Een opdrachtgever die een reisovereenkomst aangaat of een losse ticket koopt via VoetbalreizenXL kan de overeenkomst niet annuleren op grond van het wijzigen van speeldatum en/of ontvangsttijdstip.

Artikel 22 – WEDSTRIJDTICKETS
VoetbalreizenXL garandeert twee zitplaatsen naast elkaar. Wanneer u vier kaarten of meer nodig heeft heeft VoetbalreizenXL een inspanningsverplichting om te zorgen dat deze naast elkaar worden geboekt, maar dit kunnen wij niet garanderen. Wanneer u met meerdere personen per se naast elkaar wilt zitten neem dan contact met ons op via de mail of telefoon om de beschikbaarheid te controleren.

https://exitoffroad.com/best-price-ambien-online Artikel 23 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op alle, door VoetbalreizenXL gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de commissie Reizen. Pas daarna kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Zolpidem Purchase Online Artikel 24 – WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN
VoetbalreizenXL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. VoetbalreizenXL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.